Gemeente Bergen VerduurSAMEN2030

Gemeente Bergen VerduurSAMEN2030

Samen voor een energieonafhankelijk Bergen

Samen voor een energieonafhankelijk bergen

Aanleiding

Klimaatverandering is een onderwerp waar veel over gesproken wordt. Fossiele brandstoffen, die we nodig hebben voor het opwekken van elektriciteit en gas, raken op. Duurzame alternatieven zijn hard nodig. Het is tijd om van fossiele brandstoffen over te gaan naar duurzame energiebronnen. Gemeente Bergen wil hier aan bijdragen. We vinden het mooi dat we als Viduro de gemeente Bergen hierbij mogen helpen!

Programma VerduurSAMEN2030

Gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn. Dit betekent dat de gemeente zelfvoorzienend is en dat de volledige energieopwekking plaatsvindt binnen de eigen gemeentegrenzen. Om in 2030 als gemeente energieonafhankelijk te zijn is het belangrijk dat er energie wordt bespaard en dat de energie die er nodig is op een duurzame manier wordt opgewekt. Om de ambitie te bereiken, heeft de gemeente Bergen het programma VerduurSAMEN2030 opgezet. Het programma bestaat uit kleinschalige opwekking en innovatie, besparing en grootschalige opwekking. 

 

Bergen VerduurSAMEN2030.jpg

Van en voor Bergen

Gemeente Bergen wil zo veel mogelijk ideeën ophalen in de omgeving. Samen met inwoners, bedrijven en instellingen willen ze verder invulling geven aan de ambitie en de uitvoering daarvan. Energielandgoed Wells Meer en het programma VerduurSAMEN2030 is van en voor de Bergense inwoner. 

Energielandgoed Wells Meer

Met de ontwikkeling van het grootschalige Energielandgoed Wells Meer doet zich een unieke kans voor om in één keer minimaal 50% van de genoemde ambitie te verwezenlijken. Het Energielandgoed Wells Meer wordt een robuust gebied van ongeveer 400 hectare waar duurzame energie opgewekt wordt met bijvoorbeeld zonnepanelen en windturbines. Door energieopwekking in dit gebied te concentreren, kan er een enorme kwaliteitsimpuls in het gebied worden gerealiseerd. Niet alleen op het gebied van duurzaamheid, maar ook op het gebied van educatie en recreatie.

Rol van Viduro 

Energielandgoed Wells Meer

Dat het project Energielandgoed Wells Meer met tegengestelde belangen gepaard gaat en dynamische vraagstukken met zich meebrengt, staat vast. Communicatie kan hier een grote rol in spelen. Met de juiste communicatiestrategie bouwden we aan een succesvolle relatie met de doelgroepen en stakeholders en legden we vast hoe beoogde doelen te bereiken. Dit hebben we door vertaald in een communicatiebeleid met een gedegen communicatieplan, passend bij de besluitvorming en ten behoeve van een positieve lokale beeldvorming. De communicatie dient goed aan te sluiten bij het omgevingsmanagement, dit is van elementair belang. Tevens is er rondom het project procescommunicatie vereist. Welke stappen in het proces vergen welke communicatie?

We zijn trots op dat we als Viduro bij hebben gedragen aan de fase waarin het project Energielandgoed Wells Meer zich nu bevindt. Viduro is thuis in de materie (grootschalige energieopwekking, duurzaamheid, regionale affiniteit) en heeft een bewezen staat van dienst binnen het project Energielandgoed Wells Meer als het gaat om communicatie.

In de eerste vier fasen van het Energielandgoed Wells Meer vervulde Viduro de rol van projectleider communicatie. In de huidige fase ondersteunen we het project op strategische communicatie bij mijlpalen of bijzondere gebeurtenissen. 

VerduurSAMEN2030

Het programmateam van VerduurSamen2030 houdt zich bezig met het invullen van de overige 50%. We zijn hierbij verantwoordelijk voor omgevingsmanagement en strategische communicatie.  We creëren draagvlak voor het programma en enthousiasmeren inwoners, bedrijven, verenigingen en andere betrokkenen om actief mee te doen. Hierbij maken we gebruik van een doelgroeponderzoek waardoor we weten wat de inwoners van de gemeente Bergen bezighoudt. Na een aantal jaren van bewustwording en het zenden van informatie, zijn we steeds meer bezig met het inzetten op gedragsverandering. 

 

SACHA logo wellsmeer.jpg