Viduro B.V.

Ambities en thema's

Omgevingsvisie Venray

Ambities 

Een gezond Venray heeft de toekomst

We bereiden ons voor op de toekomst. We staan voor grote opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie en een circulaire economie. Dit vraagt om bewustwording binnen onze gemeente, maar ook om een actieve aanpak. We zetten in op een goede milieukwaliteit, duurzame energiebronnen, kringlooplandbouw en het stimuleren van innovatie in de agrarische sector. Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzame maatregelen. Woningen en bedrijven worden duurzamer en de leefomgeving wordt gezonder. Deze ambitie gaat over het verbeteren van de milieukwaliteit en het gezond zijn van de leefomgeving.

Groen Wonen voor iedereen

In Venray is het fijn wonen in een groene omgeving. Toch zien we ook uitdagingen. De komende jaren vinden er grote ontwikkelingen in de samenleving plaats. We krijgen te maken met een groeiende bevolking en een sterke vergrijzing. Onze groeiende en veranderende bevolking woont in 2030 groen, gezond en veilig in Venray. Er is voldoende groen en ruimte om te sporten, te bewegen en te spelen. Sociale contacten zijn onmisbaar in een fijne woonomgeving. We zorgen voor toegankelijke ontmoetingsplekken in de wijken. Wanneer inwoners van Venray samen met elkaar optrekken ontstaan er waardevolle verbindingen. Samen streven we naar groen wonen voor iedereen.

Natuurlijk Venray!

We zijn trots op wat Venray allemaal te bieden heeft. Onze natuur en groene omgeving is daarbij een belangrijke kwaliteit. Gingen de drie voorgaande ambities vooral over de opgaven en ontwikkelingen waar we voor staan; beoogt deze ambitie een kader te bieden waarbinnen deze ontwikkelingen kunnen plaatsvinden mét behoud van onze kwaliteiten. We willen de kwaliteiten op het gebied van landschap, natuur, water, bodem en cultureel erfgoed zoveel mogelijk versterken en de belevingswaarde hiervan verhogen. Zo zorgen we ervoor dat ook onze toekomstige generaties van Venray kunnen genieten.