Klimaatopgave: duurzaam verduurzamen

Klimaatopgave: duurzaam verduurzamen

20 september 2021

Klimaatopgave

 

Duurzaam verduurzamen

In Nederland staan we voor een enorme klimaatopgave. Een opgave die ons allemaal raakt en waarvoor we samen aan zet zijn. Maar hoe krijg je als projectleider of portefeuillehouder duurzaamheid mensen hierin mee? Acceptatie, draagvlak en eigenaarschap zijn essentieel voor het laten slagen van de duurzaamheidsopgave. Betrek mensen zowel bij het vormen van beleid als bij het vormgeven en uitvoeren van (coöperatieve) projecten. 

Wat is nodig voor de toekomst van jouw omgeving ?
Iedere regio heeft een andere opgave door de eigenheid en identiteit van het gebied. Succesvol werken aan de klimaatopgave begint niet met één campagne of losse actie maar vraagt een integrale en multidisciplinaire aanpak. Ga met elkaar in gesprek over de uitdagingen en kansen die spelen in jouw omgeving. Bij de implementatie van een toekomstvisie of -doel geldt dat het succes ervan wordt bepaald door de kwaliteit én de mate van acceptatie. En acceptatie komt alleen tot stand als de noodzaak voor verandering daadwerkelijk wordt beleefd. Die noodzaak wordt duidelijk door met elkaar te bepalen wat er gebeurt als je niets doet. Hoe ziet de toekomst van onze kleinkinderen er dan uit? 

Handelingsperspectief: wat kun jij doen? 
In een vroeg stadium van de planvorming de dialoog aangaan met betrokken partijen levert bredere invalshoeken op. Door deelplannen samen vorm te geven, ontstaat meer eigenaarschap bij de omgeving. En eigenaarschap leidt weer tot betrokkenheid en draagvlak. Om inwoners te prikkelen tot aanpassingen in hun gedrag is het van essentieel belang op groot en klein niveau duidelijke handelingsperspectieven te bieden. Wat kun jij zelf doen om duurzamer met energie om te gaan? Hoe maak jij jouw tuin klimaatvriendelijker? Waar begin je? En hoe helpen wij jou daarbij? Concrete voorbeelden vind je op de website van Water Klaar. Ook zijn er landelijk allerlei leuke acties om aan mee te doen. En wat dacht je van het NK Tegelwippen?

Accountability: meten is weten 
Hoe klein je actie of uiting ook, leg steeds opnieuw de verbinding met je hogere doel. Zo zet je steeds kleine stapjes omhoog. Elke traptrede telt! Bekijk het totaal aan stappen binnen de overkoepelende opgave en vraag je steeds af: hoe draagt dit bij? Om vast te stellen welke acties en uitingen effect hebben, is het noodzakelijk te meten wat het resultaat is. Stel daarvoor met elkaar heldere KPI’s op. Kwalitatieve indicatoren geven soms betere sturingsinformatie dan kwantitatieve cijfers. Ziet de omgeving de noodzaak van deze veranderingen in? Zien ze hun eigen aandeel in het verduurzamen van hun omgeving? Zien we een verandering in gedrag? Toename van kennis? Meet alle afgesproken KPI’s ten minste jaarlijks, stuur bij en vier successen. Niet alleen met je projectteam maar juist ook met je inwoners. Een duurzaamheidsthermometer in de straat of wijk zorgt voor trots op het gezamenlijke resultaat! En misschien is er zelfs wel een prijs te winnen?

Wil je hier verder over sparren, neem dan gerust contact  met ons op!

Terug naar het overzicht